Jeśli lubisz robić zdjęcia, masz swoje własne archiwum prac z ostatnich trzech lat – pochwal się! Weź udział w konkursie pt. „Gmina Purda. Wędrówki fotografa”. Przedmiotem konkursu jest ukazanie w formie fotografii krajobrazu, przyrody lub architektury gminy Purda. Szczegółowe zasady znajdziesz w regulaminie konkursu. Wystarczy wypełnić i przesłać kartę zgłoszenia plus zdjęcia w wersji cyfrowej do 31 maja 2021 r. na adres biuro@gokpurda.pl.

Konkurs objęty jest patronatem Wójta Gminy Purda Teresy Chrostowskiej. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Purdzie. Na zwycięzców czekają cenne nagrody rzeczowe i udział w wystawie pokonkursowej. Życzymy mnóstwa pomysłów na zdjęcia, trafnych ujęć, a przede wszystkim dobrej zabawy.

Karta zgłoszenia do pobrania:

Karta zgłoszenia uczestnika konkursu fotograficznego  (word)

Karta zgłoszenia uczestnika konkursu fotograficznego (pdf)

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„Gmina Purda. Wędrówki fotografa”

pod patronatem Wójta Gminy Purda Teresy Chrostowskiej

 1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Purdzie z siedzibą pod adresem 11-030 Purda, Purda 12A.
 2. Celem konkursu jest uwrażliwienie na piękno krajobrazu, przyrody i architektury naszej małej ojczyzny i zachęcanie do jego utrwalania w fotografii oraz inspirowanie do działań artystycznych.
 3. Tematyką konkursu jest ukazanie w formie fotografii krajobrazu, przyrody i architektury gminy Purda (na zdjęciach nie mogą być fotografowani ludzie).
 4. Konkurs skierowany jest do osób powyżej 16 roku życia, które fotografią zajmują się amatorsko.
 5. Każdy uczestnik może przedstawić maksymalnie 3 samodzielnie wykonane prace.
 6. Zdjęcia przesłane na konkurs nie mogą być starsze niż 3 lata.
 7. Aby wziąć udział w konkursie należy:
 8. a) dostarczyć prace w formacie jpg (wymiary nie mniejsze niż ok. 3500×2300 pixeli),
 9. b) załączyć skan, zdjęcie lub oryginał wypełnionej i podpisanej Karty zgłoszenia,
 10. c) prace konkursowe oraz Kartę zgłoszenia należy przesłać na adres e-mail: biuro@gokpurda.pl, w tytule wiadomości wpisując imię i nazwisko oraz tytuł pracy, bądź pocztą tradycyjną – na płycie CD lub innym nośniku, wraz z oryginałem Karty zgłoszenia, na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Purdzie, Purda 12A, 11-030 Purda.
 11. Pliki należy nazwać według schematu: Imię_Nazwisko_numer zdjęcia.JPG (np. Anna_Kowalska_nr2.JPG).
 12. Prace należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2021 r. (decyduje data przesłania wiadomości bądź data stempla pocztowego).
 13. Do konkursu nie można zgłaszać prac nagrodzonych w innych konkursach.
 14. Oceny prac dokona Jury, powołane przez Organizatora.
 15. Nagrodzone zostaną 3 najlepsze prace. Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyznania pierwszego miejsca w konkursie, jak również prawo do przyznania wyróżnień.
 16. W konkursie przewidziane są nagrody w formie kart przedpłaconych (1. nagroda – 1000,00 zł; 2. nagroda – 700,00 zł; 3. nagroda – 300,00 zł) oraz nagrody rzeczowe (nagroda publiczności, nagroda specjalna Wójta Gminy Purda). Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę.
 17. Wręczenie nagród nastąpi podczas otwarcia wystawy pokonkursowej.
 18. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi nie później niż do 10 czerwca 2021 r. Wyniki zostaną podane na stronie www.gokpurda.pl.
 19. Udział w konkursie jest całkowicie bezpłatny.
 20. Przystąpienie przez uczestnika do konkursu oznacza zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikację i wykorzystanie pracy konkursowej podpisanej imieniem i nazwiskiem jego autora – zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016r. poz. 922 t.j).
 21. Uczestnicy konkursu wyrażają  zgodę  na  przetwarzanie  ich  danych  osobowych  dla  potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29. 08. 97r. o Ochronie  Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883.11. Uczestnicy  konkursu  wyrażają  zgodę  na  utrwalenie  i  rozpowszechnienie ich wizerunku w zakresie związanym z konkursem, a w szczególności do umieszczenia go w różnego rodzaju mediach (np. Internet czy prasa).
 22. Uczestnicy konkursu wyrażają  zgodę   na  rozpowszechnianie nadesłanych zdjęć (np. zamieszczenie fotografii na  stronach  internetowych  lub  prezentowanie  ich  podczas  wystaw fotograficznych, umieszczanie w publikacjach, folderach, na ulotkach itp.). Zdjęcia będą opatrzone imieniem i nazwiskiem autora.
 23. Konkursowe prace po ich przesłaniu przechodzą na własność organizatora konkursu wraz z majątkowymi prawami autorskimi nieograniczonymi w czasie i terytorialnie oraz zostaną włączone do zbiorów GOK w Purdzie.
 24. Jakiekolwiek pytania na temat konkursu należy kierować na adres e-mail: biuro@gokpurda.pl
 25. Regulamin jest dostępny w siedzibie oraz na stronie internetowej Organizatora.
 26. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, a także w zakresie jego interpretacji, głos rozstrzygający należy do organizatora konkursu.