Z okazji Dnia Dziecka zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym.

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

„Moje miejsce. Moja rodzina. Moje zwierzę”

 

 1. Organizatorem konkursu plastycznego jest Gminny Ośrodek Kultury w Purdzie.
 2. W Konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież w wieku od 3 do 15 roku życia, zamieszkałe na terenie gminy Purda.
 3. Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:
 • od 3 do 6 roku życia,
 • od 7 do 10 roku życia,
 • od 11 do 15 roku życia
 1. Tematy prac plastycznych do wyboru:

„Moje miejsce”

„Moja rodzina”

„Moje zwierzę”

 1. Praca konkursowa może być wykonana dowolną techniką i w dowolnym formacie, z zastrzeżeniem: praca musi być płaska.
 2. Termin nadsyłania prac upływa 30 maja 2022, o godzinie 15.00. Ogłoszenie wyników konkursu:

1 czerwca 2022 o godzinie 18.00

 1. Planowane nagrody: nagroda główna w każdej kategorii, przynajmniej dwa wyróżnienia w każdej kategorii, nagroda publiczności (głosowanie na profilu FB organizatora).
 2. W konkursie zostaną przyznane nagrody rzeczowe, fundatorem nagród jest Organizator.

 

Zasady uczestnictwa

 1. Konkursowa praca plastyczna musi być pracą własną Uczestnika.
 2. Każdy z Uczestników w ramach Konkursu może zgłosić tylko jedną pracę plastyczną.
 3. Praca plastyczna nie może być wykonana przez więcej niż jedną osobę (lub przy pomocy innych osób).
 4. Po wykonaniu pracy plastycznej należy:

– sfotografować pracę;

– przesłać fotografię pracy wraz z kopią wypełnionych i podpisanych załączników: „Oświadczenie rodzica lub opiekuna”, „Klauzula informacyjna RODO” na adres e-mail Organizatora: biuro@gokpurda.pl; tytuł e-maila: „Konkurs plastyczny” do 30 maja 2022, godz. 15.00.

 1. Uczestnik Konkursu z chwilą przesłania pracy plastycznej zezwala Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Purdzie na publiczne udostępnianie pracy, w szczególności na potrzeby realizacji i promocji Konkursu, w tym na wprowadzanie pracy plastycznej do Internetu oraz publiczną prezentację i wyświetlanie pracy plastycznej.

 

Wyniki konkursu i nagrody

 1. Zwycięzców Konkursu wyłania Jury powołane przez Organizatora.
 2. Spośród przekazanych prac Jury wyłoni jednego laureata oraz przynajmniej dwa wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej. Organizator może zrezygnować z wyłonienia laureatów i wyróżnień w poszczególnych kategoriach wiekowych.
 3. Jury dokona oceny prac plastycznych w terminie do 1 czerwca 2022.
 4. Jury dokona oceny prac plastycznych w zakresie:

–  zgodności pracy plastycznej z tematem Konkursu i niniejszym regulaminem;

– oryginalności, pomysłowości i walorów artystycznych.

 1. Prace plastyczne niespełniające kryteriów formalnych nie będą brane pod uwagę w wyłonieniu laureatów.
 2. Nagroda publiczności zostanie przyznana na podstawie głosowania na profilu Facebook Organizatora (pn. Gminny Ośrodek Kultury w Purdzie). Głosowanie odbędzie się w dniach 30.05-1.06.2022. Zasady punktacji zostaną opisane w poście na FB, w którym organizator opublikuje zdjęcia wszystkich prac zakwalifikowanych pod względem formalnym.
 3. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 1 czerwca 2021 r. na Facebooku i stronie internetowej Organizatora.
 4. Każdy laureat Konkursu otrzyma nagrodę rzeczową. Nagrody rzeczowe przyznaje Jury i nie podlegają one zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną. Nagroda publiczności również będzie nagrodą rzeczową.
 5. Decyzja Jury i Organizatora o wyłonieniu laureatów Konkursu oraz przyznaniu im nagród jest ostateczna.

Informacje dodatkowe

 1. Uczestnik Konkursu zezwala Organizatorowi nieodpłatnie na ekspozycję przesłanej pracy plastycznej podczas ewentualnej wystawy pokonkursowej oraz na opublikowanie przesłanej pracy plastycznej na stronach internetowych i w mediach społecznościowych Organizatora.
 2. Zgłoszenie pracy plastycznej do Konkursu jest związane z dobrowolnym przekazaniem danych osobowych Uczestnika i jego rodziców lub opiekunów prawnych zawartych w treści e-maila, w którym zostanie przesłana ta praca, oraz w oświadczeniach załączonych do tej wiadomości. Warunkiem udziału w Konkursie jest dobrowolne przekazanie danych osobowych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, oraz załączenie do wiadomości e-mail wraz z przesłaną pracą plastyczną kopii pisemnego oświadczenia sporządzonego zgodnie z załącznikami do Regulaminu.
 3. Dane osobowe Uczestników oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych pozyskiwane są wyłącznie do celów przeprowadzenia Konkursu i ewentualnego wykorzystania prac plastycznych zgodnie z Regulaminem i nie będą wykorzystywane ani udostępniane w jakimkolwiek innym celu podmiotom trzecim. Klauzulę informacyjna dla osób przekazujących dane osobowe do przetwarzania przez Organizatora w ramach realizacji Konkursu stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
 4. Prace anonimowe nie będą brały udziału w Konkursie.

 

Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do:

– odstąpienia od organizowania Konkursu bez podania przyczyny, nierozstrzygnięcia Konkursu i niewyłonienia laureatów we wszystkich lub w niektórych kategoriach wiekowych, w szczególności w przypadku zbyt małej liczby przesłanych wszystkich prac plastycznych we wszystkich lub w danej kategorii wiekowej.

 1. Kwestie sporne związane z interpretacją Regulaminu lub kwestie nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Organizator.
 2. Dodatkowe informacje na temat Konkursu dostępne u Organizatora: Gminny Ośrodek Kultury w Purdzie, Purda 12A, 11-030 Purda, tel. 89 512 46 63, biuro@gokpurda.pl
 3. Przesłanie pracy plastycznej w ramach Konkursu oznacza akceptację Regulaminu.

 

Zalacznik-1-oswiadczenie pdf

Zalacznik-1-oswiadczenie word

załacznik 2 rodo pdf