Zarządzenie nr 2/2015

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Purdzie

z dnia 16 listopada 2015 roku

w sprawie ustalenia minimalnych stawek za wynajem pomieszczeń

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406) oraz § 7 statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Purdzie

zarządzam, co następuje:

§1.

W ramach prowadzonej działalności Gminny Ośrodek Kultury w Purdzie z siedzibą w Klewkach wynajmuje poszczególne pomieszczenia wg następującego cennika:

L. p. Rodzaj imprezy/wydarzenia Kwota

Wynajem sali widowiskowej

1 Przyjęcia do 30 osób z dostępem do zaplecza kuchennego 500,00 zł
2 Kameralne przyjęcie okolicznościowe (do 4 godz.) 200,00 zł
3 Zajęcia komercyjne, warsztaty, szkolenia, promocje 50 zł/godz.

Wynajem małej sali

4 Zajęcia komercyjne, warsztaty, szkolenie, promocje 30 zł/godz.

§ 2.

W ramach prowadzonej działalności Gminny Ośrodek Kultury w Purdzie wypożycza:

1. Krzesła: tapicerowane – 10zł za szt./za dobę.

3. Stoły: stół 4 osobowy nieskładany o wymiarach 1m x 1m – 10zł za szt./za dobę.

§ 3.

Z powyższych opłat zwolnieni są:

1. Wójt Gminy Purda, Przewodniczący Rady Gminy Purda, Rada Gminy Purda w związku z organizowaniem sesji, wyborów, referendów, spotkań z mieszkańcami gminy,

2. Sołtysi i Rady Sołeckie w związku z organizowaniem zebrań wiejskich,

3. Organizacje pozarządowe działające na terenie gminy w celu odbycia zebrań,

4. Jednostki organizacyjne Gminy Purda (przedszkola, szkoły), które organizują imprezy kulturalne skierowane do mieszkańców.

§ 4.

Wynajem pomieszczeń możliwy jest wyłącznie na podstawie umowy stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.