REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„Gmina Purda. Wędrówki fotografa”

Edycja 2024

 1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Purdzie z siedzibą pod adresem 11-030 Purda, Purda 12A.
 2. Konkurs odbywa się pod patronatem Wójta Gminy Purda Teresy Chrostowskiej.
 3. Celem konkursu jest uwrażliwienie na piękno i walory naszej małej ojczyzny i zachęcanie do jego utrwalania w fotografii oraz inspirowanie do działań artystycznych.
 4. Tematyką konkursu jest ukazanie w formie fotografii ludzi, krajobrazu, przyrody, architektury z terenu gminy Purda (w przypadku zdjęć na których znajdują się osoby, widoczne są twarze, wymagana jest zgoda tych osób na wykorzystanie ich wizerunku/przetwarzanie danych osobowych).
 5. Konkurs skierowany jest do osób powyżej 16 roku życia, które fotografią zajmują się amatorsko.
 6. Każdy uczestnik może przedstawić maksymalnie 3 samodzielnie wykonane prace.
 7. Niedopuszczalne jest retuszowanie zdjęć i fotomontaż.
 8. Zdjęcia przesłane na konkurs nie mogą być starsze niż rok (z 2023,2024).
 9. Aby wziąć udział w konkursie należy: a) dostarczyć prace w postaci elektronicznej w formacie jpg ( nie mniejsze niż 1,5 MB), b) załączyć skan lub zdjęcie wypełnionej i podpisanej Karty zgłoszenia, c) prace konkursowe, kartę zgłoszenia oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku/przetwarzanie danych osobowych należy przesłać na adres e-mail: biuro@gokpurda.pl, w tytule wiadomości wpisując imię i nazwisko autora. Każdorazowo Organizator potwierdza mailem zwrotnym przyjęcie zgłoszenia oraz sprawdza jakość nadesłanych zdjęć.
 10. Pliki należy nazwać według schematu: Imię_Nazwisko_numer zdjęcia. JPG (np. Anna_Kowalska_nr1.JPG)
 11. Prace należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2024 r. (decyduje data i godzina wysłania wiadomości).
 12. Do konkursu nie można zgłaszać prac nagrodzonych w innych konkursach.
 13. Oceny prac dokona Jury, powołane przez Organizatora.
 14. Nagrodzone zostaną 3 najlepsze prace. Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyznania któregoś z miejsc jak również prawo do przyznania wyróżnień.
 15. W konkursie przewidziane są nagrody w formie kart przedpłaconych (1. nagroda – 1000,00 zł; 2. nagroda – 700,00 zł; 3. nagroda – 300,00 zł) oraz nagrody rzeczowe (nagroda publiczności, nagroda specjalna Wójta Gminy Purda). Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę.
 16. Nagroda publiczności zostanie przyznana poprzez głosowanie na Facebooku Gminnego Ośrodka Kultury w Purdzie.
 17. Jury dokona wyboru prac, które zostaną wyeksponowane na plenerowej wystawie pokonkursowej.
 18. Wręczenie nagród nastąpi podczas otwarcia wystawy pokonkursowej.
 19. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi nie później niż 19 lipca 2024 r. Wyniki zostaną podane na stronie www.gokpurda.pl oraz na FB Gminnego Ośrodka Kultury w Purdzie.
 20. Udział w konkursie jest całkowicie bezpłatny.
 21. Przystąpienie przez uczestnika do konkursu oznacza zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikację i wykorzystanie pracy konkursowej podpisanej imieniem i nazwiskiem jego autora – zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016r. poz. 922 t.j).
 22. Uczestnicy konkursu wyrażają  zgodę  na  przetwarzanie  ich  danych  osobowych  dla  potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29. 08. 97r. o Ochronie  Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883.11. Uczestnicy  konkursu  wyrażają  zgodę  na  utrwalenie  i  rozpowszechnienie ich wizerunku w zakresie związanym z konkursem, a w szczególności do umieszczenia go w różnego rodzaju mediach (np. Internet czy prasa).
 23. Uczestnicy konkursu wyrażają  zgodę na rozpowszechnianie nadesłanych zdjęć (np. zamieszczenie fotografii na  stronach  internetowych, w mediach społecznościowych Organizatora i Gminy Purda  lub  prezentowanie  ich  podczas  wystaw fotograficznych, umieszczanie w publikacjach, folderach, na ulotkach itp.). Zdjęcia będą opatrzone imieniem i nazwiskiem autora.
 24. Zgłaszając prace, uczestnik wyraża zgodę na udzielenie niewyłącznej i nieodpłatnej licencji Organizatorowi konkursu na korzystanie i rozporządzanie autorskimi prawami majątkowymi do przesłanych zdjęć, w tym na:

– używanie w materiałach informacyjnych i promocyjnych, związanych z konkursem i wystawą pokonkursową w tym na portalu Facebook, stronach internetowych organizatorów,

– użycie do publicznej prezentacji,

– wykorzystywanie w ramach kompilacji lub połączeń z innymi zdjęciami,

– dysponowanie wydrukowanym egzemplarzem zdjęcia w celach niemajątkowych.

 1. Jakiekolwiek pytania na temat konkursu należy kierować na adres e-mail: biuro@gokpurda.pl
 2. Regulamin jest dostępny w siedzibie oraz na stronie internetowej Organizatora.
 3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, a także w zakresie jego interpretacji, głos rozstrzygający należy do organizatora konkursu.

Karta zgłoszenia uczestnika konkursu fotograficznego

Zgoda na wykorzystanie wizerunku – dorosły

Zgoda na wykorzystanie wizerunku – dziecko